วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

โรคหลอดเลือดสมอง ป้องกันและแก้ปัญหาด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า

            โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ (มากกว่า 45ปี) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง
         ในประเทศแถบเอเชีย อาทิ จีนและญี่ปุ่น พบเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจ ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่ามีอัตราการเกิดโรค 690 คนต่อประชากร 1 แสนคน จากสถิติดังกล่าว ประมาณว่า มีผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทยเป็นจำนวน 496,800  ต่อประชากร 72 ล้านคน
          โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

      1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน ( Ischemic stroke) พบได้ประมาณร้อยละ 70
      2. โรคหลอดเลือดสมองแตก ( Hemorrhagic Stroke)พบได้ร้อยละ 30 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
        โรคหลอดเลือดสมองมักเกิดในผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ โรคหัวใจ ผู้ป่วยที่รับประทานยาห้ามการแข็งตัว ของเลือด หรือมีโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ความเครียด รวมทั้งภาวะ การขาดการออก กำลังกายที่สม่ำเสมอ
      โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอัมพาต เมื่อเป็นโรคนี้แล้ว หากไม่เสียชีวิตก็มีสิทธิพิการ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลระยะยาว
      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีการสูญเสีย การทำงานของสมองอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นนี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ป่วย รวมทั้งครอบครัวและคนรอบข้าง ซึ่งต้องรับภาระในการดูแล และค่า ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
      โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขไทย เนื่องจากเป็นภาวะที่พบได้บ่อย อีกทั้งยังมีอัตราการตายและพิการสูง ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบทางด้าน สาธารณสุขแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกัน เพื่อให้ คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัย
      ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมอง สามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
      ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า พัฒนาจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลของ ศ.ดร.เฟริด มูราด เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะ สามารถเห็นผลการใช้ หลังจากดื่มเพียง 2 ซอง จริง!
   วิธีดื่ม ไลฟ์เอ็กตร้า
   ประสิทธิภาพของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า ขึ้นอยู่กับขนาดที่รับประทานและช่วงเวลาที่รับประทาน(วันละ 2 ซอง เช้า-กลางคืน)
     1. ตอนเช้า : ก่อนอาหารเช้า ½ - 1 ชั่วโมง
     2. กลางคืน : หลังอาหารเย็น 2-4 ชั่วโมง
         การสร้าง ไนตริกออกไซด์ จะเกิดสูงสุดเมื่อดื่มตอนท้องว่าง
    ปริมาณและราคาของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
    ขนาด 1 กล่อง(15 ซอง) ราคา 2,530 บาท
    สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
    คุณ วีระชัย  ทองสา   โทร. 084-6822645 , 085-0250423
                                      อีเมล์ weerachai.coffee@hotmail.com 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น